Ngoài phương án xin email của khách để gửi (chạy email marketing của bạn hoặc dùng tripadvisor express) …